Diisocyanates

De Europese Commissie heeft bijlage XVII van de REACH-verordening gewijzigd (nieuwe vermelding 74) met Verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 in werking is getreden. Na 24 augustus 2023 mogen diisocyanaten niet meer worden gebruikt als stof op zichzelf, als bestanddeel in andere stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik, tenzij:

  • de concentratie van diisocyanaten afzonderlijk en in combinatie minder is dan 0,1 gewichtsprocent; of
  • de werkgever of zelfstandige ervoor zorgt dat de industriële of beroepsmatige gebruikers met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten hebben gevolgd voordat de stof(fen) of het mengsel/de mengsels worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden
De werkgever moet de certificering of het bewijs van succesvolle voltooiing van het trainingsdocument documenteren.
Hernieuwde training is minstens elke vijf jaar vereist.

Training in de juiste omgang met diisocyanaten
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn werknemers goed zijn opgeleid. Op verzoek van een bevoegde autoriteit moet hij aantonen dat zijn personeel gekwalificeerd is. Ongeschoolde werknemers mogen deze producten niet gebruiken van hun werkgever.

Daartoe voorzien we in de plaatsing van de volgende verklaring op de verpakking op een zichtbaar van de rest van de etiketinformatie onderscheiden manier: "voor 24 augustus 2023 moet voor industrieel of professioneel gebruik een passende opleiding zijn gevolgd.

Sectie 2 van het MSDS beschrijft de vereisten voor etikettering. Het bevat gevarenpictogrammen, gevarenaanduidingen of een combinatie van beide. (Voorbeeld hieronder, alleen voor trainingsdoeleinden)

Afbeelding 1 MSDS-etiketteringsvereiste

Veiligheidsinformatiebladen

Een Veiligheidsinformatieblad (VIB) is een verplicht document voor chemische stoffen en mengsels die als gevaarlijk worden geclassificeerd volgens de CLP-verordening. Dit omvat chemische stoffen met fysische, gezondheids- of milieurisico's.
Fabrikanten en importeurs van chemische stoffen moeten ook informatie opnemen over eventuele relevante beperkingen zoals uiteengezet in de REACH-verordening (registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) binnen het VIB. Specifieke beperkingen met betrekking tot de productie, marktplaatsing of gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen zijn te vinden in REACH Bijlage XVII.
In sectie 15 van het veiligheidsinformatieblad wordt aangegeven of de beperking van di-isocyanaat volgens REACH Bijlage XVII 74 van toepassing is. Het bevat de cruciale verklaring: "per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid." Voor meer details over het specifieke type di-isocyanaat kunt u verwijzen naar sectie 3 van het veiligheidsinformatieblad. Deze sectie biedt gedetailleerde informatie over de chemische stoffen in de formulering die bijdragen aan de gevaarsclassificatie zoals gedefinieerd in REACH BIJLAGE II. Raadpleeg sectie 2 van het veiligheidsinformatieblad voor een begrip van de algehele gevaren geassocieerd met het mengsel.

De volgende producten zijn onderhevig aan procesverplichting 74:

57104.2.5GRAFFITISHIELD POLYCOAT 2.5L>0.1
9601.5ACTIVATOR 9600>0.1
9720.B.4.5FAST BALCONY SYSTEM GRIT COAT BASE>0.1
401.BC.12.5DACFILL PU BASECOAT 12,5L>0.1
402.1.12.5DACFILL PU TOP.SLATE GREY 12,5>0.1
402.2.12.5DACFILL PU TOP.DOVE GREY 12,5>0.1
403.1.12.5DACFILL PU FIBRES 12.5L>0.1
403.1.5DACFILL PU FIBRES 5L>0.1

Dit verschilt per regio.

Er is een internationale site: www.safeusediisocyanates.eu